Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap Relutech te Kampen

Algemeen

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ons en onze afnemers. Afwijking van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overééngekomen.

1.Aanbieding en prijzen

-Alle door verkoper gedane aanbiedingen, offertes en adviezen zijn vrijblijvend, ook indien deze zijn vervat in prijscouranten en brochures, behoudens een schriftelijk genoemde termijn van bindendheid.
– Indien monsters zijn getoond of verstrekt, dienen deze slechts om een indruk te geven van het te leveren product. Nimmer zijn zodanige monsters bepalend voor de samenstelling en/of de kwaliteit van de te leveren goederen.
-Eventueel gedane mededelingen, c.q. toezeggingen van door verkoper ingeschakelde tussenpersoon, dealers hieronder begrepen, medewerkers en/of vertegenwoordigers, zijn voor verkoper niet bindend, behoudens schriftelijke bevestiging.
Tenzij anders vermeld is de emballage van door ons geleverde producten in de prijs begrepen, m.u.v. 1000 liter ruilcontainers ontkistingsmiddelen en ruilcontainers vet.
Een overééngekomen leveringstermijn is slechts een indicatie en geldt niet als een uiterste termijn.

2.Emballage

Ledige en in goede staat verkerende vaten van onze producten worden – mits franco toegezonden – en indien gewenst, door ons teruggenomen.
Lege ruilcontainers blijven ons eigendom en dienen in een ordentelijke staat geretourneerd te worden. Wij behouden ons het recht voor een vergoeding van de afnemer te vragen indien de containers defect of in een voor ons onacceptabele staat geretourneerd worden.
De gebruiker geeft door acceptatie van de container(s) te kennen deze in goede staat te hebben ontvangen, en verplicht zich deze als een goed huisvader te gebruiken, en deze voor eigen rekening voor van buiten komende gevaren te verzekeren. Terzake de in bruikleen gegeven goederen (emballage) wordt elke vrijwaring uitgesloten, met name vrijwaring inzake verborgen gebreken. Wij zijn niet aansprakelijk voor het in bruikleen geven van de goederen (emballage) en evenmin voor schade welke het gevolg mocht zijn van het gebruik van die goederen, tenzij er schade mocht zijn ontstaan door opzet of grove schuld onzerzijds.

3.Transportkosten

Alle goederen – de emballage daaronder begrepen – reizen voor risico van de koper, ook in die gevallen, waarin de vrachtprijs door ons werd voldaan.

4.Prijzen

Onze prijzen zijn berekend naar de ten tijde van de aanbieding geldende omstandigheden.
Wij zijn gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de koper ten tijde van de levering van de betreffende goederen de alsdan geldende prijzen te berekenen, ook als de prijswijzigingen voortvloeien uit de wijzigingen in de valutaverhoudingen.

5.Overmacht

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd te onzer keuze de koopoveréénkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, hetzij de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het moment, waarop de overmacht heeft opgehouden, te bestaan, hetzij voor de alsdan nog te leveren aan de alsdan geldende omstandigheden aangepaste prijzen in rekening te brengen.
Onder overmacht wordt mede verstaan onderbreking of beperking van de productie van spoorweg, scheepvaart- of ander verkeer, van uit-, door- en invoer in het land van herkomst, in de betrokken landen of in Nederland, voorts mobilisatie, oproer, oorlog, staking, uitsluiting, schipbreuk, brand, zomede abnormale waterstand, quarantaine, ontploffing, instorting, atoomkernreactie, etc, etc., hetzij in de landen van herkomst, doorvoer of invoer, hetzij op transportwegen, in havens en andere overslagplaatsen, entrepots of opslagplaatsen, en voorts alle omstandigheden, die onze bedrijfsvoering en die van onze leveranciers zodanig beïnvloeden, dat nakoming van ons niet kan worden gevergd.

6.Eigendomsvoorbehoud

De door ons afgeleverde goederen blijven ons eigendom, totdat al het door de afnemer uit hoofde van de leveringen en/of werkzaamheden verschuldigde met inbegrip van rente, incassokosten en overige kosten volledig aan ons zal zijn voldaan in verband met:

  • krachtens enige overéénkomst aan de afnemer geleverde of nog te leveren zaken
  • krachtens enige overéénkomst ten behoeve van de afnemers verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
  • het tekort schieten van de afnemer in de nakoming van enige, in het kader van een met de afnemer gesloten overéénkomst tot levering van zaken c.q. het verrichten van diensten op de afnemer rustende verplichting.

Indien de afnemer in gebreke is zijn financiële verplichtingen jegens ons na te komen, voorts in geval van surséance van betaling of aanvrage daarvan, het faillissement of liquidatie van de door de afnemer gedreven onderneming, hebben wij het recht de door ons geleverde en in eigendom gebleven, als ook in bruikleen verstreken goederen onmiddellijk terug te nemen, en zal de afnemer gehouden zijn op ons eerste verzoek medewerking daartoe te verlenen. In de genoemde gevallen zullen wij het recht hebben onze eigendommen zonder machtiging van de afnemer terug te halen of te doen halen van de plaats, waar zij zich bevinden, onverminderd ons recht op vergoeding van schade.
Zolang de bedoelde goederen ons eigendom zijn is het de afnemer niet toegestaan deze goederen aan derden in eigendom over te dragen of te bezwaren buiten de normale bedrijfsuitoefening of normale bestemming van de goederen.
Handelen in strijd met deze verplichtingen geeft ons het recht alle lopende contracten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

7.Reclames

Reclames, aansprakelijkheid en garantie.

Reclames moeten ons hebben bereikt uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.
Indien de factuurdatum niet samenvalt met de datum van aflevering geldt de datum van aflevering.
Wij staan in voor deugdelijkheid van het door ons geleverde product en de kwaliteit daarvan. Relutech BV geeft garantie op de aangekochte producten. Deze garantie geldt niet in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
Relutech BV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Relutech BV. Relutech BV is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Relutech, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Het is mogelijk dat Relutech BV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Relutech BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.Betalingstermijn

De betaling van de door ons geleverde goederen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of compensatie. Wij behouden ons het recht voor om in gevallen ter onzer keuze een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen, welke toeslag uitsluitend mag worden afgetrokken bij betaling binnen de op de factuur gestelde termijn, echter uitsluitend in die gevallen, waarin oudere openstaande facturen, ook indien hierop kredietbeperkingstoeslag werd berekend, zijn voldaan. Indien wij op verzoek van onze afnemer rechtstreeks aan derden leveren geldt het moment van levering aan de derde als levering aan onze dealer.

9.Kosten

Door het enkele sluiten van deze overéénkomst is de afnemer gehouden alle door ons te maken incassokosten, en overige kosten ter handhaving van onze rechten, volledig te vergoeden, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10% van onze vordering op de afnemer en zullen verschuldigd zijn vanaf het moment, dat wij ons genoodzaakt hebben gezien onze vordering ter incasso uit handen te geven.

10.Geschillen

De met ons gesloten overéénkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.
Alle geschillen, ook die de enkele incasso van geldvordering betreffende, welke tussen ons en onze afnemers mochten ontstaan, zullen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Zwolle.